PCPV i la bandera del més fastigós oportunisme

No són poques les ocasions en què el PCOE ha denunciat l’oportunisme del PCE, tant a nivell nacional com de les seues distintes organitzacions. Una volta més, l’oportunisme d’una de les seues faccions, el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) ix a relluir.

El passat divendres 22 de maig, el PCPV publicava una nota on cridava a “una mobilització unitària, massiva i històrica davant l’auge del feixisme”. En aquesta carta podem llegir extractes com el següent:

 

 

En aquest paràgraf fan referència a les caravanes i concentracions que Vox ha convocat al llarg de l’Estat. Sembla ser que, abans d’açò, el feixisme i l’extrema dreta no existiren, no estigueren presents ni realitzaren demostracions de força. El comunicat continua:

Tal volta el PCPV pren als treballadors per estúpids? L’actual Govern, amb el que col·laboren els seus socis d’IU i que dona dos ministeris a dos militants del seu partit, treballa a favor dels interessos dels monopolis, de la burgesia. Una prova és les modificacions dels ERTOs que pagarà el proletariat amb els seus impostos, i d’igual manera les rebaixes als acomiadaments post-ERTOs que recentment han modificat i que permetrà a les empreses aprofitar els ERTOs per socialitzar pèrdues i, posteriorment, davant la crisi capitalista entroncada en l’economia mundial, fer els treballadors al carrer.

Tot açò no seria possible sense la col·laboració de CCOO i UGT, que el PCE no ha temut glorificar i protegir baix el seu mantell, encimbellar-los com sindicats de classe malgrat les nombroses traïcions a la classe obrera, arribant inclús a realitzar actes conjunts amb, ni mes ni menys, que els Secretaris Generals d’aquestes organitzacions, que no dubten en firmar immisericordiament acomiadaments de treballadors, com els del passat 12 de març pactats amb la patronal la barra lliure per als ERTOs, un altre insult a la intel·ligència.

 

Però no són aquestes totes les mostres d’oportunisme per part del PCPV, doncs aquests, dins del grup electoral Unides Podem-Esquerra Unida País Valencià, portaren de candidat en les anteriors eleccions autonòmiques a Rubén Martínez Dalmau, membre d’Unides Podem, que no ha dubtat en cap moment en mostrar-se a favor dels atacs i ingerències imperialistes a Llatinoamèrica com son els casos de Veneçuela o Bolívia, aplegant inclús a afirmar que «Venezuela es una dictadura, i Maduro ha acabant fent el mateix que Hitler»

 

Com pot el PCPV fer una crida contra el feixisme mentre encimbellen electoralment a un feixista que no dubta en suportar colps d’estat al llarg i ample de Llatinoamèrica i no sofrir cap tipus de conseqüència?

A aquesta hipocresia cal sumar-li la més recent d’elles, on, després d’anunciar en mitjans diverses concentracions convocades per el PCPE, algunes d’aquestes titulades “Autoritzada concentració del Partit Comunista” o similars, sense especificar les sigles, el PCE escrivia:

Cóm es pot cridar a una mobilització unitària i boicotejar de manera velada altra concentració amb, teòricament, els mateixos objectius?

I el comunicat continua:

A quina extrema dreta es refereix el PCPV? A aquella que continua als organismes repressius de l’estat i que ells mateix van blanquejar a la famosa “Transició” a fi d’ocupar una poltrona i trair a la classe obrera? O tal volta es referiran al còmplice de tortures Grande-Marlaska a qui han mantingut com a ministre d’interior i que ha fet la vista grossa davant els abusos policials justificats amb l’estat d’alarma que ells mateixos han suportat? Tal volta fan referència al reaccionari defensor del feixisme nord-americà colpista en Llatinoamèrica que encimbellen com a candidat a president de la Generalitat Rubén Martínez Dalmau. Tal volta fan referència al feixisme de qui va permetre que Billy el Niño morís amb medalles i sense ser investigat al votar dos voltes contra la seua investigació al Congrés.

El PCE i la seua marca regional, el PCPV, formen part de l’aparell de l’Estat feixista espanyol i hui co-governen, apliquen les seues mesures antiobreres, suporten als seus botxins i blanquegen els seus torturadors. Son còmplices de la desarticulació del moviment obrer i liquidacionistes de moviments socials i plataformes de col·lectius socials. En tot el comunicat confeccionat pel PCPV no podem llegir ni una referència al proletariat, ni una paraula sobre la lluita de classes ni el paper del feixisme com a braç armat del capitalisme contra el moviment obrer. Tot són eufemismes, paral·lelismes o terminologia socialdemòcrata a fi de no utilitzar terminologia marxista, no fora que els seus amos els rinyen i els lleven els seus beneficis i favors de l’Estat.

Mentre els comunistes som reprimits i dia a dia denunciem el feixisme de l’Estat, la repressió, les mesures antiobreres del govern, el PCPV es dedica a blanquejar les mesures que costaran milers de vides obreres i a actuar com a suport del socialfeixisme del PSOE. Per això, des del Partit Comunista Obrer Espanyol fem una crida a aquells marxistes-leninistes honests que encara formen part d’aquest partit oportunista i traïdor a abandonar les files d’eixe partit entregat a la traïció contra la classe obrera i compromès amb la burgesia a la que defenen des de fa diverses dècades enterrant el que fora altre temps el Partit de Pepe Díaz.

 

Avall l’oportunisme!

Contra l’oportunisme i els blanquejadors del feixisme!

Socialisme o barbàrie!

València, 27 de maig de 2020

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol (P.C.O.E.) en València

PCPV y la bandera del más repugnante oportunismo

 

No son pocas las ocasiones en las que el PCOE ha denunciado el oportunismo del PCE, tanto a nivel nacional como en sus distintas organizaciones. Una vez más, el oportunismo de una de sus facciones, el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) sale a relucir.

El pasado viernes 22 de mayo, el PCPV publicaba una nota donde hacía un llamamiento a “una movilización unitaria, masiva e histórica frente al auge del fascismo”. En esta carta, podemos leer extractos como el siguiente:

En este párrafo hacen referencia a las caravanas y concentraciones que Vox ha convocado a lo largo y ancho del Estado. Pareciera ser que, antes de esto, el fascismo y la extrema derecha no existieran, no estuvieran presentes ni realizaran demostraciones de fuerza. El comunicado continúa:

¿Acaso toma el PCPV a los trabajadores por tontos? El Gobierno actual, en el que colaboran sus socios de IU y que da dos ministerios a dos militantes de su partido, trabaja a favor de los intereses de los monopolios, de la burguesía. Prueba de ello son las modificaciones en los ERTEs que pagará el proletariado con sus impuestos, y de igual manera las rebajas en los despidos post-ERTEs que recientemente han modificado y que permitirá a las empresas aprovechar los ERTEs para socializar perdidas y, posteriormente, ante la crisis capitalista entronada en la economía mundial, echar a los trabajadores a la calle.

Todo ello no sería posible sin la colaboración de CCOO y UGT, quien el PCE nunca ha tenido miedo de glorificar y proteger bajo su manto, encumbrándolos como sindicatos de clase pese a sus numerosas traiciones a la clase obrera, llegando incluso a realizar actos conjuntos con, nada más y nada menos, que los Secretarios Generales de estas organizaciones, los cuales no dudan en firmar inmisericordemente despidos de trabajadores, como hicieron el pasado 12 de marzo pactando con la Patronal la barra libre para los ERTEs. Otro insulto a la inteligencia.

 

Pero no son estas todas las muestras de oportunismo por parte del PCPV, pues estos, dentro del grupo electoral Unides Podem-Esquerra Unida País Valencià, llevaron de candidato en las anteriores elecciones autonómicas a Rubén Martínez Dalmau, miembro de Unidas Podemos que no ha dudado en momento alguno de mostrarse a favor de los ataques e injerencias imperialistas en Latinoamérica como son los casos de Venezuela o Bolivia, llegando incluso a afirmar que «Venezuela es una dictadura y Maduro ha terminado haciendo lo mismo que Hitler»

¿Cómo puede el PCPV hacer un llamado contra el fascismo mientras encumbran electoralmente a un fascista que no duda en apoyar golpes de estado a lo largo y ancho de Latinoamérica y no sufrir ningún tipo de consecuencia?

A esta hipocresía debemos sumar la más reciente de ellas, dónde, tras anunciarse en medios varias concentraciones convocadas por el PCPE, algunas de ellas tituladas “Autorizada concentración del Partido Comunista” o similares, sin especificar en el título las siglas, el PCE escribía esto:

¿Cómo se puede llamar a una movilización unitaria y boicotear de manera velada otra concentración con, teóricamente, los mismos objetivos?

Y el comunicado continúa:

¿A qué extrema derecha se refiere el PCPV? ¿A aquella que sigue en los aparatos represivos del estado y que ellos mismos blanquearon durante la famosa “Transición” a fin de ocupar una poltrona y traicionar a la clase obrera? ¿O tal vez se referirán al cómplice de  torturas Grande-Marlaska a quien han mantenido como ministro de interior y que ha hecho la vista gorda ante los abusos policiales justificados por el estado de alarma que ellos mismos han apoyado? Tal vez se refieran al reaccionario defensor del fascismo norteamericano golpista en América Latina que encumbran como candidato a presidente de la Generalitat Rubén Martínez Dalmau. Quizá se refieran al fascismo de quien permitió que Billy el Niño muriera con medallas y sin ser investigado al votar dos veces contra su investigación en el Congreso.

El PCE y su marca regional, el PCPV, forman parte del aparato del Estado fascista español y hoy lo cogobiernan, aplican sus medidas antiobreras, apoyan a sus verdugos y blanquean a sus torturadores. Son cómplices de la desarticulación del movimiento obrero y liquidacionistas de movimientos sociales y plataformas de colectivos sociales. En todo el comunicado confeccionado por el PCPV no podemos leer ni una referencia al proletariado, ni una palabra acerca de la lucha de clases ni del papel del fascismo como brazo armado del capitalismo contra el movimiento obrero. Todo son eufemismos, paralelismos o terminología socialdemócrata a fin de no utilizar terminología marxista, no fuera a ser que sus amos les riñan y les quiten sus beneficios y favores ante el Estado.

Mientras los comunistas somos reprimidos y día a día denunciamos el fascismo del estado, la represión y las medidas antiobreras del gobierno, el PCPV se dedica a blanquear las medidas que costarán miles de vidas obreras y actuar de soporte del socialfascismo del PSOE. Por ello, desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a aquellos marxistas-leninistas honestos que todavía formen parte de este partido oportunista y traidor a abandonar las filas de ese partido entregado a la traición contra la clase obrera y comprometido con la burguesía a la que defiende desde hace varias décadas enterrando el que fuera otrora Partido de Pepe Díaz.

 

¡Abajo el oportunismo!

¡Contra el oportunismo y los blanqueadores del fascismo!

¡Socialismo o barbarie!

 

Valencia, 27 de mayo de 2020

 

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.) en València

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *