El capitalisme destrossa la salut mental i física del proletariat

No fa falta parlar amb gaire gent de cercles propers, ja siguin amics, família o fins i tot tu mateix per adonar-se que al proletariat i a les altres classes laborioses neixen malalties tant físiques com psicològiques, sent aquestes últimes igual o més perilloses que les primeres. Encara que tot això sembli nou, i és que és a causa de les condicions materials del moment històric que ens ha tocat viure, porta present des dels primers anys del sistema burgès.

Ja Friedrich Engels en la seva gran obra “Principis del comunisme” (1847) parla de les contradiccions del sistema capitalista. Engels compara la situació social i econòmica dels esclaus a la antiguitat amb la dels proletaris en la societat industrial. Els esclavistes es preocupaven de mantenir sans i amb vida els seus esclaus, encara que fos legal la propietat sobre ells mateixos i no se’ls considerés persones, ja que volien treure el més gran profit d’ells, mentre que en l’actualitat els proletaris encara que siguin considerats legalment com a persones i “suposadament” iguals als capitalistes, són considerats peces d’un procés productiu que li és igual la seva salut i el seu futur, quan un proletari s’erosiona o s’esgota el burgès el llança a l’atur forçós i el substitueix per un altre, privant-li la forma d’aconseguir els seus mitjans de supervivència. Llavors, l’esclau tenia una situació social molt baixa en comparació amb el seu equivalent actual però si que tenia un futur assegurat per la classe explotadora, no com passa avui en dia amb els proletaris.

Per tant, no ens hauria de semblar estrany per desgràcia que a dia d’avui la OMS digui que la depressió la pateixen 300 milions de persones en tot el món i, de les quals, el 95% dels casos estiguin sense tractament efectiu, sent Espanya el quart país del món amb més casos. A més, el suïcidi és la segona causa de mort de les persones entre 15 i 29 anys, sent 800.000 les persones que moren per ella a l’any. Aquests són dos exemples de molts que conformen, tristament, una llarga llista. Les dades son verdaderament preocupants i es poden consultar a aquesta pàgina o a la pròpia pàgina de la OMS. Aquestes dades donen una bona perspectiva de com el sistema d’explotació capitalista fa emmalaltir la salut mental del poble treballador, i la seva letalitat – sobretot a la població més jove. De totes formes, i amb una sanitat pública despullada pels capitalistes, i que el COVID-19 ha posat de manifest la precarietat de la sanitat pública a ulls del poble, es comprova que la part encarregada de la psicologia i psiquiatria en aquest país es troba completament desbordada, sense recursos, de manera que son les pròpies polítiques sanitàries dictades pels successius governs del capital que empenyen a aquells que emmalalteixen de la ment a recórrer a la sanitat privada per aconseguir un diagnòstic i un tractament. Sanitat privada per la que una cita té un preu superior als 60€, i que perquè realment el diagnòstic i per suposat el tractament tingui efecte cal realitzar vàries cites successives, disparant així el cost. Observant aquesta realitat, no ens equivoquem si afirmem que pels treballadors d’aquest país, els quals emmalalteixen mentalment com a conseqüència de la descarnada explotació capitalista, les cures de la seva salut mental és molt deficient per part del sistema públic de salut, sent un luxe pràcticament inassolible per la majoria del poble treballador l’assistència de la sanitat privada, fet que explica que el 50% de les persones diagnosticades de malalties mentals es trobin sense ningun tipus de tractament o amb un tractament incorrecte.

La burgesia explotadora i criminal no veu als treballadors res més que eines, com màquines amb les que produir beneficis i així poder-se pagar les seves vides excèntriques i opulenta mentre la major part de la població mundial viu i pateix trastorns físics i mentals que no és més que l’erosió d’un criminal sistema socioeconòmic i una classe social voraç, miserable que no mereix viure, com és la burgesia. Tot això s’extrapola i es projecta a la societat, en els mètodes que ella mateixa proposa de com ser feliç, de com créixer com a persona dins d’ella i si no ho fas és perquè no t’esforces suficientment o no has evolucionat com a individu per arxivar la grandesa. En definitiva, es culpabilitza al treballador del seu fracàs davant d’un sistema criminal que institucionalitza el saqueig i la seva deshumanització, doncs el capitalisme no és més que la legalització i la institucionalització de la impunitat de la burgesia per explotar, robar i sotmetre mitjançant la violència a la classe obrera. Cada dia que passa la soga del capitalisme pressiona més i més el coll del treballador, tant econòmicament com psicològicament. La cultura s’encareix a passos gegants, l’oci es converteix en un plaer residual per la falta de diners, de temps o de tots dos. La burgesia intenta justificar la pobresa i la desgracia de les classes populars en la ganduleria ja que, suposadament, vivim en una meritocràcia en la que obtens els beneficis equivalents a l’esforç que inverteixes en un projecte. Res més lluny de la realitat, els exemples que desmenteixen aquesta meritocràcia són abundants i estan a l’abast de tothom, com l’exemple de que les famílies més riques d’Itàlia actualment son les mateixes que les de El Renaixement, o les proclamades icones burgeses que suposadament han començat de zero, els quals amb un mínim d’investigació es descobreix que els seus “inicis humils” són més falsos que una moneda de tres euros.

Mentre els treballadors passen un mínim de 8 hores al dia, 40 a la setmana treballant (creant la riquesa que es queden uns pocs), guanyant el just per malviure i garantir la reproducció de l’explotació futura, no poden gaudir de la cultura o l’oci i allà on mira no veu més que burgesos amb tots els seus luxes i vicis possibles, mentre que en tots els mitjans possibles li diuen que si ell no els té és perquè és un vago i no s’esforça suficient. Tota aquesta desferra ideològica del Capital s’uneix amb el derrotisme inculcat per l’oportunisme que pretén mostrar a l’obrer que, faci i el faci, no canviarà el sistema, desviant el treballador de senyalar l’arrel del problema – el capitalisme- per garantir la pervivència d’aquest, mantenint als oprimits malalts i decaiguts aprofitant i afavorint a la vegada l’alineació creada pel treball aliè, el qual és descrit per Marx en el seus “Manuscrits d’economia i filosofia” com “un treball extern al treballador, no pertany al seu ésser; en què en el seu treball, el treballador no s’afirma , sinó que es nega; no se sent feliç, sinó desgraciat; no desenvolupa una lliure energia física i espiritual, sinó que mortifica el seu cos i arruïna el seu esperit. Per això el treballador se sent en si fora del treball, i en el treball fora de si”. Per tant, el proletari mai es sentirà complet, lliure o feliç sota el règim capitalista, ja que pateix tots els mals de la societat burgesa i no pot sentir cap dels beneficis que el propi treballador genera, tornant als Manuscrits de Marx que ho torna a descriure de forma precisa quan afirma que “certament el treball produeix meravelles pels rics, però produeix privacions pel treballador. Produeix bellesa, però deformitats pel treballador. Substitueix el treball per màquines, però envia una part dels treballadors a un treball bàrbar, i es converteix en màquines a l’altra part. Produeix esperit, però origina estupidesa i cretinisme pel treballador”. Aquestes paraules, escrites el 1844, ressonen avui més que mai, encara més amb la pandèmia actual, ja que som els treballadors qui fem moure el món, qui creem tota la bellesa i els avenços del planeta però no ho gaudim nosaltres, sinó els paràsits que viuen de la suor dels treballadors i tenen la societat als seus peus com a conseqüència de la violència que exerceixen.

És per això que des del Partit Comunista Obrer de Catalunya proclamem que per poder destruir aquesta alienació, que tortura la ment i el cos dels treballadors, s’ha de destruir aquest sistema econòmic basat en l’esclavitud assalariada, en l’explotació de l’home per l’home i en la transformació del treball en una mercaderia més. Per això, cridem a tots els sectors que conformen el proletariat a unir totes les seves lluites en una única lluita de classes contra el capitalisme, la burgesia i el seu estat conformant el Front Únic del Poble (FUP) que serveixi com instrument i contrapoder de classe per superar aquest règim criminal capitalista i construir el socialisme com la única forma possible que té el proletariat i les classes populars per conquerir la seva emancipació i la seva plenitud. I és que pel proletariat, avui, actuar en llibertat és sinònim de lluitar per conquerir el socialisme, acabant amb el capitalisme, sent essencial per donar fi a la missió històrica que té el proletariat: el desenvolupament del Partit Comunista, del PCOC i del seu partit germà, el PCOE.

Treballador, omple i enforteix les files del PCOC!
Que caigui el capitalisme terrorista i explotador!
Pel Front Únic del Poble!
Socialisme o barbàrie!
Barcelona, 16 d’abril del 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

El capitalismo destroza la salud mental y física del proletariado

No hace falta hablar con demasiada gente de círculos cercanos, ya sean amigos, familia o incluso tú mismo para darte cuenta de que en el proletariado y demás clases laboriosas proliferan enfermedades tanto físicas como psicológicas, siendo estas últimas igual o más peligrosas que las primeras. Aunque todo esto parezca nuevo y que es a causa de las condiciones materiales del momento histórico que nos ha tocado vivir, lleva presente desde los primeros pasos del sistema burgués.

Ya Friedrich Engels en su gran obra “Principios del comunismo” (1847) habla sobre una de las contradicciones del sistema capitalista. Engels compara la situación social y económica de los esclavos en la antigüedad con la de los proletarios en la sociedad industrial. Los esclavistas se preocupaban de mantener sanos y con vida a sus esclavos, aun siendo legalmente una propiedad de su amo y no ser considerado una persona, ya que querían sacar el mayor provecho de ellos; mientras que en la actualidad los proletarios aun siendo considerados legalmente cómo personas y “supuestamente” iguales a los capitalistas, son considerados piezas del entramado productivo que da igual su salud ni su porvenir, cuando un proletario se erosiona o agota el burgués lo arroja al paro forzoso y lo sustituye por otro, quitándole la forma de conseguir sus medios de supervivencia. Entonces el esclavo tenía una situación social muy baja en comparación con su equivalente actual pero sí que tenía un porvenir asegurado por la clase explotadora, no como los proletarios hoy en día.

Por tanto, no nos debería parecer extraño por desgracia que hoy en día la OMS hable sobre que la depresión la sufran 300 millones de personas en todo el mundo y, de las cuales, el 95% de los casos estén sin tratamiento efectivo, siendo España el 4º país del mundo con más casos. Además, el suicidio es la segunda causa de muerte de personas entre los 15 y los 29 años, siendo 800.000 personas las que perecen por ello al año. Éstos son dos ejemplos de muchos que conforman, tristemente, una larga lista. Los datos son verdaderamente preocupantes y se pueden consultar en esta página o en la propia página de la OMS. Estos datos dan buena cuenta de cómo el sistema de explotación capitalista hace enfermar la salud mental del pueblo trabajador, y su letalidad – fundamentalmente en la población más joven. Sin embargo, y con una sanidad pública desmantelada por los capitalistas, y que la COVID-19 ha descorrido la cortina de su precariedad a ojos del pueblo, se comprueba que la parte encargada de la psicología y psiquiatría en éste país se encuentra completamente desbordada, sin recursos, de tal modo que son las propias políticas sanitarias dictadas por los sucesivos gobiernos del Capital las que empujan a aquéllos que enferman de la mente deban recurrir a la sanidad privada para conseguir un diagnóstico y un tratamiento. ¡Sanidad privada en la que una cita tiene un precio superior a los 60 euros!, y para que realmente el diagnóstico y por supuesto el tratamiento surta efecto se deben realizar sucesivas citas, con lo que se dispara el coste. A tenor de esta realidad, no nos equivocamos si afirmamos que para los trabajadores de este país, los cuales enferman mentalmente como consecuencia de la descarnada explotación capitalista, el cuidado de su salud mental es muy deficiente por parte de los sistemas públicos de salud, siendo un lujo prácticamente inalcanzable para la mayoría del pueblo trabajador la asistencia a la sanidad privada, hecho que explica que el 50% de los diagnosticados de enfermedades mentales se encuentre sin ningún tipo de tratamiento o con un tratamiento incorrecto.

La burguesía explotadora y criminal no ve a los trabajadores más que cómo herramientas, cómo máquinas con las que producirles beneficios con los que pagarse su vida excéntrica y opulenta mientras la mayor parte de la población mundial padece y sufre trastornos físicos y mentales que no son más que la erosión de un criminal sistema socio-económico y una clase social voraz, miserable, que no merece vivir, como es la burguesía. Todo eso se extrapola y proyecta en la sociedad, en los métodos que ella misma favorece de cómo ser feliz, de cómo crecer como persona dentro de ella y si no lo haces es porque no te esfuerzas lo suficiente o no has evolucionado cómo individuo para alcanzar la grandeza. En definitiva, se culpabiliza al trabajador de su fracaso ante un sistema criminal que institucionaliza su robo y su deshumanización pues el capitalismo no es más que la legalización y la institucionalización de la impunidad de la burguesía para explotar, robar y someter mediante la violencia a la clase obrera. Cada día que pasa la soga del capitalismo aprieta más y más el cuello del trabajador, tanto económica como psicológicamente. La cultura se encarece a pasos agigantados, el ocio se convierte en un placer residual, por la falta de dinero, de tiempo o de ambos. La burguesía intenta justificar la pobreza y la desgracia de las clases populares en que se trata de holgazanería o vagancia ya que, supuestamente, vivimos en una meritocracia en la que obtienes los beneficios equivalentes al esfuerzo que inviertes en un proyecto. Nada más lejos de la realidad, los ejemplos que desmontan dicha meritocracia son abundantes y están al alcance de todos, cómo el ejemplo de que las familias más ricas de Italia son las mismas que en El Renacimiento, o los proclamados iconos burgueses que supuestamente han empezado desde cero, los cuales con un mínimo de indagación se descubre que sus “inicios humildes” son más falsos que una moneda de tres euros.

Mientras los trabajadores se pasan un mínimo de 8 horas al día, 40 a la semana trabajando (creando la riqueza que se quedan unos pocos), ganando lo justo para poder malvivir y garantizar la reproducción de la explotación futura, no pueden disfrutar de los goces culturales o el ocio y allá donde mira no ven más que a los burgueses con todos los lujos y vicios posibles, mientras en todos los medios led dicen que si él no los tiene es porque es un vago y no se esfuerza lo suficiente. Toda esta basura ideológica del Capital se junta con el derrotismo inoculado por el oportunismo que pretende mostrar al obrero que, haga lo que haga, no cambiará el sistema, desviando al trabajador de señalar la raíz del problema – el capitalismo – para garantizar la pervivencia de éste manteniendo a los oprimidos enfermos y decaídos, aprovechando y favoreciendo a su vez la alienación creada por el trabajo enajenado, el cual es descrito por Marx en sus Manuscritos de economía y filosofía como “un trabajo externo al trabajador, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí.” Por tanto el proletario jamás se sentirá completo, libre o feliz bajo el régimen capitalista, ya que sufre todos los males de la sociedad burguesa y no saborea ninguno de los beneficios que el propio trabajador genera, volviendo a los Manuscritos de Marx que lo vuelven a describir de una forma precisa cuando afirma que “Ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro, y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador.” Estas palabras, aunque escritas en 1844, resuenan hoy más que nunca, todavía más si cabe con la pandemia actual, ya que somos los trabajadores quienes hacemos mover el mundo, quienes creamos toda la belleza y avances de este planeta, pero no los disfrutamos nosotros, sino los parásitos que viven del sudor de los trabajadores y tienen la sociedad a sus pies como consecuencia de la violencia extrema que ejercen.

Por eso es que desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya proclamamos que para poder destruir esta alienación, esta enajenación que tortura la mente y el cuerpo de los trabajadores hay que destruir este sistema económico basado en la esclavitud asalariada, en la explotación del hombre por el hombre y en la transformación del trabajo en una mercancía más. Para ello llamamos a todos los sectores que conforman al proletariado a unir todas sus luchas en una única lucha de clases contra el capitalismo, la burguesía y su Estado conformando el Frente Único del Pueblo (FUP), que sirva como instrumento y contrapoder de clase para superar este régimen criminal capitalista y construir el socialismo como única forma posible que tiene el proletariado y las clases populares para conquistar su emancipación y su plenitud. Y es que para el proletariado hoy, actuar en libertad es sinónimo de luchar por conquistar el socialismo, acabando con el capitalismo, siendo esencial para dar cumplimiento a dicha misión histórica que tiene el proletariado el desarrollo del Partido Comunista, del PCOC y de nuestro partido hermano, el PCOE.

¡Trabajador engrosa y fortalece las filas del PCOC!
¡Abajo el capitalismo terrorista y explotador!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!
Barcelona, 16 de abril de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *