EMT València, l’estafa dels “governs del canvi”

Durant les últimes setmanes hem vist com els diferents governs autonòmics i el govern estatal treien a relluir la seua absoluta submissió a la burgesia amb les seues mesures antiobreres, regalant diners a través dels ERTEs i obligant, a qui no fora afectat per ERTE, a quedar-se a casa per la quarantena obligatòria, a tornar les hores no treballades en les seues respectives empreses.

El 20 de març, la vicepresident del “Govern del Botànic” anunciava que “en cap concepte s’aplicarien ERTEs en les empreses públiques, que els funcionaris treballarien d’una forma o d’una altra”. Com ben bé ens té acostumats Mònica Oltra i Compromís, aquestes declaracions foren, pocs dies després, contradites per ells mateixos, quan plantejaren al Comitè d’Empresa de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) un ERTE. Aquest ERTE començà a negociar-se el 23 de març, tan sols 3 dies després de les declaracions de Mònica Oltra. És una mostra de com la socialdemocràcia i els “governs de canvi” no són més que els governs de recanvi.

Aquestes mesures han sigut venudes a la premsa com a una mesura bondadosa, ja que els conductors són “d’alt risc”; però açò xoca de front amb les mesures de seguretat facilitades als treballadors durant la crisi del COVID-19, ja que aquestes a penes cobrien, a l’inici, ni al 10% dels treballadors.

Aquest ERTE afecta a 433 treballadors, majoritàriament conductors. L’ERTE s’ha venut com a un “ERTE voluntari”, en el qual es costejaran el 100% del salari i l’antiguitat, però no els complements. Ja abans d’anunciar-se l’ERTE, l’ajuntament va prometre costejar el 50% de tots els salaris durant la crisi del COVID-19; realment hi havia necessitat de realitzar aquest ERTE? De veritat pretenien que ens creguérem que aquest ERTE és resultat de la seua caritat o bondat amb els treballadors? Devem recordar com tracta la Generalitat Valenciana als Treballadors d’Emergències Sanitàries?

Mentre Compromís ven aquest ERTE com a una mesura caritativa i bondadosa amb els treballadors, el regidor Vicente Montañés, de VOX, no dubtava en atacar a l’empresa pública, com ha fet tantíssimes vegades abans, i afirmar que es diners que se li ofereixen a EMT deurien ser oferits a les empreses i autònoms, doncs, segons les seues paraules “són qui paguen i generen l’Estat de Benestar”. Aquesta fal·làcia, recurrent en tot l’arc polític capitalista, és probablement falsa, i a més, hi ha exemples que ho demostren.

Una vegada més, veiem els mateixos patrons repetir-se: la socialdemocràcia prenent mesures antiobreres i venent-les com a bondat als treballadors, els treballadors a com carn de canyó en les crisis provocades pel capitalisme, i la dreta reaccionària i feixista aprofitant la incompetència plantejada de la socialdemocràcia per a vestir el seu discurs antiobrer d’adorns i fal·làcies en post de l’ordre capitalista imperant.

A la classe treballadora no ens valen ja més gestors de la misèria capitalista, ni a destra ni a sinistra. Desemmascarar l’oportunisme de la socialdemocràcia traïdora és una condició sine qua non per a la lluita contra el feixisme. Des del Partit Comunista Obrer Espanyol no donarem un respir al Govern del Botànic, denunciant els seus atropellaments contra la classe treballadora. Els treballadors, que estem assumint tots els perills d’aquesta crisi, no podem cedir a la pressió dels capitalistes perquè també carreguem amb les seues conseqüències econòmiques. Treballadors de l’EMT no esteu sols, en la vostra explotació vos acompanyen milers de treballadors que es veuen obligats a treballar sense mesures de seguretat adequades. El Partit Comunista Obrer Espanyol no dubtarà en lluitar, tant en aquest estat d’alarma, com fora d’aquest, contra la propaganda que blanqueja el règim capitalista, que intenta amagar el que està succeint en els centres de treball. De la mateixa manera, fem una crida al conjunt de la classe treballadora enfront de l’imperiosa necessitat d’organitzar-se enfront dels atacs i l’abandó de l’Estat en post dels beneficis econòmics de la burgesia. Treballador, engrosseix les files del Front Únic del Poble!

Desemmascarem la seua propaganda!
Organitzem-nos contra el virus capitalista!
Lluitem per un Front Únic del Poble!
Comitè Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol a València

EMT Valencia, la estafa de los “Gobiernos del Cambio”

Durante las últimas semanas hemos visto como los diferentes gobiernos autonómicos y el gobierno estatal sacaban a relucir su más absoluta sumisión a la burguesía con sus medidas antiobreras, regalando dinero a través de los ERTEs y obligando, a quien no fuera afectado por ERTE pero tuviera que quedarse en casa por la cuarentena obligatoria, a devolver las horas no trabajadas a sus respectivas empresas.

El 20 de marzo, la vicepresidenta del “Govern del Botànic” anunciaba que “bajo ningún concepto se aplicarían ERTEs en las empresas públicas, que los funcionarios trabajarían de una u otra forma”. Como bien nos tiene acostumbrados Mónica Oltra y Compromís, estas declaraciones fueron, pocos días después, contradichas por sí mismos, cuando plantearon al Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) un ERTE. Este ERTE se empezó a negociar el 23 de marzo, tan solo 3 día después de las declaraciones de Mónica Oltra, muestra de cómo la socialdemocracia y los “gobiernos del cambio” no son más que los gobiernos del recambio.

Estas medidas han sido vendidas a la prensa como una medida bondadosa, ya que los conductores son “de alto riesgo”, pero esto choca de frente con el hecho de que las medidas de seguridad facilitadas a los trabajadores durante la crisis del COVID-19 apenas cubrían, al inicio, ni al 10% de los trabajadores.

Este ERTE afecta a 433 trabajadores, mayoritariamente conductores. El ERTE se ha vendido como un “ERTE voluntario”, en el que se costeará el 100% del salario y la antigüedad, pero no los complementos. Ya antes de anunciarse el ERTE, el ayuntamiento prometió costear el 50% de todos los salarios durante la crisis del COVID-19, ¿realmente había necesidad de realizar este ERTE? ¿De verdad pretenden que nos creamos que este ERTE es resultado de su caridad o bondad con los trabajadores? ¿Debemos recordar como trata la Generalitat Valenciana a los Trabajadores de Emergencias Sanitarias?

Mientras Compromís vende este ERTE como una medida caritativa y bondadosa con los trabajadores, el concejal Vicente Montañés, de VOX, no dudaba en atacar a la empresa pública, como ha hecho otras tantísimas veces, y afirmar que el dinero que se le ofrece a EMT debería ser ofrecido a las empresas y autónomos, pues, según sus palabras “son quienes pagan y generan el Estado de Bienestar”. Esta falacia, recurrente en todo el arco político capitalista, es probadamente falsa, y además hay ejemplos que nos lo demuestran.

Una vez más vemos los mismos patrones repetirse, la socialdemocracia tomando medidas antiobreras y vendiéndolas como bondad a los trabajadores, los trabajadores como carne de cañón en las crisis provocadas por el capitalismo, y la derecha reaccionaria y fascista aprovechando la incompetencia planeada de la socialdemocracia para vestir su discurso antiobrero de adornos y falacias en pos del orden capitalista imperante.

A la clase trabajadora no nos valen ya más gestores de la miseria capitalista, ni a diestra ni a siniestra. Desenmascarar el oportunismo de la socialdemocracia traidora es una condición sine qua non para la lucha contra el fascismo; desde el Partido Comunista Obrero Español no daremos un respiro al Govern del Botànic, denunciando sus atropellos contra la clase trabajadora. Los trabajadores, que estamos asumiendo todos los riesgos de esta crisis, no podemos ceder a la presión de los capitalistas para que también carguemos con sus consecuencias económicas. Trabajadores de la EMT no estáis solos, en vuestra explotación os acompañan miles de trabajadores que se ven obligados a trabajar sin medidas de seguridad adecuadas. El Partido Comunista Obrero Español no dudará en luchar, tanto en este estado de alarma como fuera de él, contra la propaganda que blanquea el régimen capitalista, que intenta ocultar lo que está sucediendo en los centros de trabajo. De igual manera hacemos un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora ante la imperiosa necesidad de organizarse ante los ataques y el abandono del Estado en pos de los beneficios económicos de la burguesía. ¡Trabajador, engrosa las filas del Frente Único del Pueblo!

¡Desenmascaremos su propaganda!
¡Organicémonos contra el virus capitalista!
¡Luchemos por un Frente Único del Pueblo!
Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *