Sindicalismo amarelo e burguesía, collidos da man en PSA Vigo

PSA

Unha vez máis a clase traballadora volve ser ninguneada polos intereses dos capitalistas, dos empresarios, dos oligarcas. Esta vez, sucede en forma de sentenza, unha sentenza traducida en forma da idea de  ERTE nunha das liñas de produción da planta de PSA   en Vigo.

Aos empresarios xa non lles sae beneficioso seguir producindo un dos modelos de automóbiles, a mercadoría xa non é de interese no mundo que eles mesmos controlan.

Por tanto a súa solución mais tallante e mais rudimentaria, a que máis demostra que o que máis lles importa aos empresarios é seguir acumulando capital, é continuar obtendo beneficio, resulta nun ERTE (ou na súa derivación nun  ERE).

400 serán os traballadores que serán verán afectados por un período de 50 días de suspensión de emprego, algo que para traballadores deste sector é un duro golpe, un choque significativo.

Estes son os xogos da burguesía, demostrando que non somos mais que ferramentas, que engrenaxes na súa cadea de produción, que non somos máis que complementos das máquinas, dos medios de produción que son as nosas cadeas, que só servimos para que a mesma nútrase do noso esforzo, e que, cando esta véxase en apertos, seremos nós sempre os que pagaremos coa nosa suor e sufrimento.

Nin que dicir ten que con este conflito tamén saen os sindicatos ‘’protectores fieis’’ dos traballadores, que pactan coa mesma patronal deixando de lado os dereitos, as necesidades dos traballadores que patrocinan defender.

Neste lugar xa temos os culpables, por unha banda temos ao SIT,  o cual no seu sitio web afirma sen agocharse “a viabilidade da empresa”, é dicir, o beneficio do empresario, e doutra banda temos a  C.C.O.O, CIG e CUT.

‘’Tanto monta, monta tanto’’, tal para cal, ambos os grupos son sindicatos amarelos, que demostran ser fieis aliados do sistema, fieis aliados do capital, os cans da burguesía e da patronal,  que son capaces de convocar e desconvocar folgas ao seu antollo (chegando a vangloriarse logo de conseguir melloras, que non accións de raíz e revolucionarias) , que o seu mellor cometido é e foi a desorganización e a desmoralización da clase traballadora, (cando debería de ser todo o contrario ante situacións deste tipo).

Desde o PCOE opoñémonos  totalmenteante a situación que pretenden facer sufrir a burguesía á clase traballadora e denunciamos os  tejemanejes que os ‘’sindicatos amarelos’’, que tan só optan por medidas ‘’reformistas’’, en lugar de por medidas radicais e verdadeiramente revolucionarias e  que conseguen ‘’ desorientar’’ o obxectivo da clase traballadora que debe de ser: a emancipación da súa clase por medio da loita.

Instamos a que a clase traballadora  aglutinase o redor de sindicatos de clase adscritos á Federación Sindical Mundial (a única organización a nivel Internacional que loita polos dereitos dos traballadores e por unha superación do capitalismo como sistema económico que  desangra á clase obreira) e contorna a un partido do proletariado, o Partido Comunista Obreiro Español, co cal será posible a loita para poder alcanzar o poder político e así poder facer fronte a este sistema imperante e asasino.

Contra as trampas da burguesía, contra os intereses dos capitalistas

Contra os sindicatos amarelos que alienan á clase traballadora

Romper co sistema, romper co capital

Sindicalismo amarillo y burguesía, cogidos de la mano en PSA Vigo

Una vez más la clase trabajadora vuelve a ser ninguneada por los intereses de los capitalistas, de los empresarios, de los oligarcas. Esta vez, sucede en forma de sentencia, una sentencia traducida en forma de la idea de ERTE en una de las líneas de producción de la planta de PSA en Vigo.

A los empresarios ya nos les sale beneficioso seguir produciendo uno de los modelos de automóviles, la mercancía ya no es de interés en el mundo que ellos mismos controlan.

Por lo tanto, su solución más tajante y más rudimentaria, la que más demuestra que lo que más les importa a los empresarios es seguir acumulando capital, es continuar obteniendo beneficio, resulta en un ERTE (o en su derivación en un ERE).

400 serán los trabajadores que se verán afectados por un periodo de 50 días de suspensión de empleo, algo que para trabajadores de este sector es un duro golpe, un choque significativo.

Estos son los juegos de la burguesía, demostrando que no somos más que herramientas, engranajes en su cadena de producción, que no somos más que complementos de las máquinas, de los medios de producción que son nuestras cadenas, que solo servimos para que la misma se nutra de nuestro esfuerzo, y que, cuando esta se vea en apuros, seremos nosotros siempre los que pagaremos con nuestro sudor y sufrimiento.

Ni que decir tiene que con este conflicto también salen los sindicatos ‘protectores fieles’ de los trabajadores, que pactan con la misma patronal dejando de lado los derechos, las necesidades de los trabajadores que pregonan defender.

En este lugar ya tenemos los culpables, por un lado, tenemos al SIT, el cual en su sitio web defiende sin esconderse “la viabilidad de la empresa”, es decir, el beneficio del empresario, y por otro lado tenemos a CCOO, CIG y CUT.

‘’Tanto monta, monta tanto’’, tal para cual, ambos grupos son sindicatos amarillos, que demuestran ser fieles aliados del sistema, fieles aliados del capital, los perros de la burguesía y de la patronal,  que son capaces de convocar y desconvocar huelgas a su antojo (llegando a vanagloriarse luego de haber conseguido mejoras, que no acciones de raíz y revolucionarias) , que su mejor cometido es y ha sido la desorganización y la desmoralización de la clase trabajadora (cuando debería de ser todo lo contrario ante situaciones de este tipo).

Desde el PCOE nos oponemos tajantemente a la situación que pretende hacer sufrir la burguesía a la clase trabajadora y denunciamos los tejemanejes que los ‘sindicatos amarillos’, que tan solo optan por medidas reformistas, en lugar de por medidas radicales y verdaderamente revolucionarias y que consiguen desorientar a la clase trabajadora de su objetivo que debe de ser la emancipación de su clase por medio de la lucha.

Instamos a que la clase trabajadora se aglutine en torno a sindicatos de clase adscritos a la Federación Sindical Mundial (la única organización a nivel Internacional que lucha por los derechos de los trabajadores y por una superación del capitalismo como sistema económico que desangra a la clase obrera) y en torno a un partido del proletariado, el Partido Comunista Obrero Español, con el cual será posible la lucha para poder alcanzar el poder político y así poder hacer frente a este sistema imperante y asesino.

Contra las trampas de la burguesía, contra los intereses de los capitalistas

Contra los sindicatos amarillos que alienan a la clase trabajadora

Romper con el sistema, romper con el capital

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *