Lloret de Mar, terra fèrtil per al desenvolupament del feixisme

vox
 
El nou partit de la burgesia espanyola, Vox, va organitzar el passat 20 d’abril una xerrada a Lloret de Mar avisant sense antelació, per a així evitar una possible resposta per part d’organitzacions contràries, a part de portar accions de propaganda més simples com la pegada de cartells. No és casualitat que a Lloret de Mar hi hagi una campanya relativament planificada per part de Vox i que aquest sigui el municipi que va superar en pobresa a Castelló d’Empúries en 2016, i és que aquest fet és símptoma d’alguna cosa que succeeix en la resta del país; Vox existeix com a escissió del feixista PP com a peça de la maquinària de l’estat espanyol, l’objectiu del qual és aguditzar el feixisme tant en l’estat com en les masses populars, i no hauríem de complir el rol d’espectador i deixar que la passivitat ens jugui una mala passada. Davant aquesta agudització del feixisme només cap lluita i organització. 

Lloret de mar és un municipi que està completament venut al sector del turisme, sent concretament el de baix cost el predominant en la localitat de la Costa Brava. A conseqüència d’això, abunden hotels, discoteques, sales de joc, prostíbuls; però el que no podem trobar són habitatges populars (malgrat que van poder haver-se construït amb els recursos amb els quals es van fer els hotels), ni treballadors que formin part activa de la producció i dirigeixin ells mateixos les empreses, ni un turisme sa compatible amb els treballadors que viuen el Lloret de mar. Tot això és incompatible sota el paraigües del capitalisme, tals qüestions mai podran aconseguir-se, ja que els interessos del poble treballador són contraris absolutament als interessos de la burgesia i els seus lacais. Mai podrà haver-hi habitatges populars, perquè d’aquesta manera els capitalistes no obtindrien cap benefici amb elles, ni centres d’estudi gratuïts i de qualitat per la mateixa raó, ni treballadors que organitzin la producció i les empreses perquè això ja suposaria posar fi al domini del capitalista. 

La necessitat de canvi és una realitat, una realitat que es manifesta cada dia tant en els centres de treball com en els centres d’estudi; quan la necessitat de canvi és un secret a crits, la burgesia sap que ha d’aprofitar el descontentament popular per a instaurar la reacció entre les masses, assegurant així el seu domini, avançant al seu torn cap a una dominació cada vegada més efectiva, ja que la ideologia feixista aprofundeix cada vegada més en l’estat, la qual cosa no podria aconseguir-se sense embrutir a les masses. Els comunistes del PCOE sabem que el feixisme va més enllà dels uniformes militars i l’esvàstica, el feixisme que està present en l’estat espanyol actualment sap com desviar a les masses del socialisme, o de les reclamacions més immediates com és la independència de Catalunya de l’estat espanyol, utilitzant per a això tant a la “esquerra” que tan bé compleix el seu paper com protectors del sistema, desorientant als moviments populars amb discursos i elements revisionistes i fent ús d’un repugnant oportunisme per a desarmar en l’ideològic i en el pràctic a les masses explotades enfront de la burgesia i els seus gossos, com a les tres dretes feixistes de PP, C’s i Vox, els qui en una batalla constant de competència lluiten per veure qui és el més feixista. 

“L’ esquerra” compleix amb la seva funció desviant a les masses de les formes de lluita que porten amb si els canvis reals. Un exemple d’això és com aquesta “esquerra”, complint amb la seva feina històrica com a majordom del feixisme, buscar reemplaçar la lluita als carrers pel vot, el qual no és un obstacle per al feixisme, com es pretén frenar l’agudització del feixisme que neix de l’estat des de les institucions d’aquest mateix estat?, no es pot, això és una quimera. Atès que és impossible sotmetre íntegrament als moviments antifeixistes i populars perquè reemplacin la lluita als carrers pel vot, la socialdemocràcia i el revisionisme opten per afeblir-lo el màxim possible, facilitant que el feixisme avanci cap a una major agudització tant en les masses com en l’estat. 

El feixisme està servit si deixem que elements reformistes, revisionistes i oportunistes guiïn i formin part dels moviments populars, són aquests elements precisament els que aconsegueixen les condicions òptimes perquè brolli el tumor del feixisme. 

«És cert, la lluita ideològica adquireix supremacia en la lluita de classes i contràriament al que molts pensen, romandre indiferents davant l’oportunisme, o considerar-lo inofensiu per fer ostensió d’una ignorància política i ideològica vergonyosa, equival a baixar la guàrdia i tirar-se als braços de la ideologia burgesa, perquè es deixa a l’obrer endarrerit i nu políticament a plaer dels traïdors.» 

Davant l’aprofundiment del feixisme en el sistema només queda organització, per això, tot aquell que busqui la superació d’aquest sistema criminal haurà de lluitar, per a això, hauran de lluitar per aglutinar totes les lluites en un sola contra el capitalisme, que és el sistema del qual brollen tots els mals que afecten la nostra classe conformant per a tal fi el Front Únic del Poble (FUP) que acabi portant a l’abocador de la història al sistema capitalista i construeixi el socialisme.

 

CONTRA EL FEIXISME I EL SEU ESTAT, ORGANITZACIÓ! 
SOCIALISME O BARBÀRIE! 

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 

Lloret de Mar, tierra fértil para el desarrollo del fascismo

 

El nuevo partido de la burguesía española, Vox, organizó el pasado 20 de abril una charla en Lloret de Mar avisando con apenas antelación, para así evitar una posible respuesta por parte de organizaciones contrarias, aparte de llevar acciones de propaganda más simples como la pegada de carteles. No es casualidad que en Lloret de Mar haya una campaña relativamente planificada por parte de Vox y que este sea el municipio que superó en pobreza a Castelló d’Empúries en 2016, y es que este hecho es síntoma de algo que sucede en el resto del país; Vox existe como escisión del fascista PP como pieza de la maquinaria del estado español, cuyo objetivo es agudizar el fascismo tanto en el estado como en las masas populares, y no deberíamos de cumplir el rol de espectador y dejar que la pasividad nos juegue una mala pasada. Ante esta agudización del fascismo sólo cabe lucha y organización. 

Lloret de mar es un municipio que está completamente vendido al sector del turismo, siendo concretamente el de bajo coste el predominante en la localidad de la Costa Brava. A consecuencia de ello, abundan hoteles, discotecas, salas de juego, prostíbulos; pero lo que no podemos encontrar son viviendas populares (pese a que pudieron haberse construido con los recursos con los que se hicieron los hoteles), ni trabajadores que formen parte activa de la producción y dirijan ellos mismos las empresas, ni un turismo sano compatible con los trabajadores que viven el Lloret de mar. Todo esto es incompatible bajo el paraguas del capitalismo, tales cuestiones jamás podrán lograrse, puesto que le intereses del pueblo trabajador son contrarios en absoluto a los intereses de la burguesía y sus lacayos. Jamás podrá haber viviendas populares puesto que los capitalistas no obtendrían beneficio alguno con ellas, ni centros de estudio gratuitos y de calidad por la misma razón, ni trabajadores que organicen la producción y las empresas porque esto ya supondría poner fin al dominio del capitalista. 

La necesidad de cambio es una realidad, una realidad que se manifiesta cada día tanto en los centros de trabajo como en los centros de estudio; cuando la necesidad de cambio es un secreto a gritos la burguesía sabe que ha de aprovechar el descontento popular para instaurar la reacción entre las masas, asegurando así su dominio, avanzando a su vez hacia una dominación cada vez más efectiva, puesto que la ideología fascista profundiza cada vez más en el estado, lo cual no podría conseguirse sin embrutecer a las masas. Los comunistas del PCOE sabemos que el fascismo va más allá de los uniformes militares y la esvástica, el fascismo que está presente en el estado español actualmente sabe cómo desviar a las masas del socialismo, o de las reclamaciones más inmediatas como es la independencia de Cataluña del estado español, usando para ello tanto a la “izquierda” que tan bien cumple su papel como protectores del sistema, desorientando a los movimientos populares con discursos y elementos revisionistas y haciendo uso de un repugnante oportunismo para desarmar en lo ideológico y en lo práctico a las masas explotadas frente a la burguesía y sus perros, como a las tres derechas fascistas de PP, C’s y Vox, quienes en una batalla constante de competencia luchan por ver quién es el más fascista. 

La “izquierda” cumple con su función desviando a las masas de las formas de lucha que traen consigo los cambios reales. Un ejemplo de esto es como esta “izquierda”, cumpliendo con su labor histórica como mayordomo del fascismo, busca reemplazar la lucha en las calles por el voto, el cual no es un obstáculo para el fascismo, ¿cómo se pretende frenar la agudización del fascismo que nace del estado desde las instituciones de ese mismo estado?, no se puede, esto es una quimera. Dado que es imposible someter en su totalidad a los movimientos antifascistas y populares para que reemplacen la lucha en las calles por el voto, la socialdemocracia y el revisionismo optan por debilitarlo lo máximo posible, facilitando que el fascismo avance hacia una mayor agudización tanto en las masas como en el estado. 

El fascismo está servido si dejamos que elementos reformistas, revisionistas y oportunistas guíen y formen parte de los movimientos populares, son estos elementos precisamente los que consiguen las condiciones óptimas para que brote el tumor del fascismo. 

«Es cierto, la lucha ideológica adquiere supremacía en la lucha de clases y contrariamente a lo que muchos piensan, permanecer indiferentes ante el oportunismo, o considerarlo inofensivo por hacer ostensión de una ignorancia política e ideológica vergonzosa, equivale a bajar la guardia y echarse en los brazos de la ideología burguesa, pues se deja al obrero atrasado y al malformado políticamente a placer de los traidores.» 

Ante la profundización del fascismo en el sistema sólo queda organización, por eso, todo aquel que busque la superación de este sistema criminal deberá luchar para ello, deberán luchar por juntar todas las luchas en un sola contra el capitalismo, que es el sistema del que brotan todos los males que afectan a nuestra clase conformando para tal fin el Frente Único del Pueblo (FUP) que acabe llevando al vertedero de la historia al sistema capitalista y construya el socialismo.¡CONTRA EL FASCISMO Y SU ESTADO, ORGANIZACIÓN! 
¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *