Que acontece coa Sanidade en Galicia?

Sanidad

 

Desde o último comunicado que sacamos desde o PCOE en Galiza, sucedéronse unha serie de acontecimentos na sanidade galega que, como é natural e non podería ser doutro xeito no capitalismo, afectan directamente e de forma negativa ao pobo traballador. Ata o día de hoxe podemos comprobar como estas agresións burguesas danse en calquera área do sector laboral, o cal non é de extrañar pois no capitalismo non hai un só recuncho onde non exista a loita de clases e por iso resulta imprescindible elevar a conciencia dos oprimidos (proletariado e campesiños), pois só eles serán capaces de liberar as súas propias cadeas a través da férrea disciplina do marxismoleninismo.

Como xa avanzáramos, neste comunicado ímonos centrar na sanidade galega. O pasado 11 de Decembro de 2018, saía nos titulares galegos a renuncia de 22 xefes de servizo de distintos centros de saúde de Vigo. O motivo que deron desta renuncia é o de non seguir sendo cómplices da precariedade e do deterioro da sanidade galega, cuxa situación é de dominio público, pois como acontece no resto do Estado, os contratos de substitución chegan a ser de dúas horas e en numerosas ocasións as horas extras non pagadas están á orde do día. Ante esta situación xeralizada estanse dando diversas folgas a nivel autonómico, como poden ser o sector das ambulancias ou o de atención primaria. O goberno de Alberto Núñez Feijóo, ante esta situación e a presión dos sindicatos saca peito alegando que a sanidade galega “é unha das mellores de Europa” e a súa proposta para solventala crise sanitaria é ofertar aos MIR contratos de un a tres anos e retrasar a idade de xubilación aos 70 años. Chámanos poderosamente a atención como se pode alardear de unha sanidade exemplar que nin se quera é capaz de concibir contratos indefinidos para as novas promocións ou manter unha idade de xubilación xusta, precarizando claramente tanto a situación laboral como o servizo aos enfermos. Esto plasmouse claramente o 6 de agosto, cando un home morría en Urxencias dun hospital de A Estrada (Pontevedra) e outros dous pacientes en Urxencias en Santiago de Compostela. Paradóxicamente, a sanidad que propón o PP é o asasinato despiadado da clase trabajadora. E dicimos asasinato referíndonos ao seu significado literal, posto que tanto traballadores da Sanidade como asociacións de pacientes denunciaron o coñecimento da Xunta de Galiza sobre a falta de persoal sanitario nos hospitais e a falta de uso de recursos dos mesmos. Por desgracia, dentro das correntes políticas do sistema non existe ningunha alternativa real, posto que a mal llamada “esquerda” nacionalista e non nacionalista, que en Galicia toma forma de BNG e En Marea (coalición de, principalmente, Podemos y Esquerda Unida) respectivamente, non son máis que dúas formacións de senvergoñas que non dudan en aliarse co criminal PSOE, xustificándoo coa falsa dicotomía de “hai que parar ao PP” para desviar á clase traballadora galega do seu cometido histórico: a sustitución do capitalismo por un novo sistema máis democrático e xusto, o socialismo, dirixido e xestionado por quen crea todo, o proletariado. Aliarse co PSOE é aliarse co partido que máis destruíu os dereitos dos traballadores exactamente coa mesma táctica que o neo-oportunismo utiliza agora: a dicotomía Liberalismo – Socialdemocracia.

Atacar á xestión do PP como unha causa e non como unha consecuencia do capitalismo moribundo no que estamos vivindo é fortalecer, precisamente, a dexeneración do mesmo. Así é que, por exemplo, Tribunal de Xustiza de Galiza ve compatible que un médico da sanidade pública traballe tamén na privada. Fóra xa das implicacións de precariedade que supón estar traballando “nunha das mellores sanidades de Europa” e na sanidade privada, é evidente que esto é una clara estratexia do sistema capitalista capitaneado pola superestructura burguesa e a súa clase política para, progresivamente, ir diluíndo o dereito universal da sanidad ata que non quede máis que as lembranzas. Esto é así porque os traballadores, como ben deduciron Marx e Engels, venden a súa forza de traballo como mercancía o cal lles obriga, ante a oferta laboral precaria da sanidade pública, á busca dunhas mejores condicións nos sectores máis afins e en desenvolvemento, posto que traballar é o único modo que ten a clase obreira para sobreviver. Desta forma, coas políticas terroristas de traballo da Xunta de Galiza e do Estado Español, fortalécese pouco a pouco o sector privado en detrimento do sector público.

O PCOE teno claro: a única sanidade que debe existir neste mundo é aquela que non busca o beneficio económico, senon o beneficio social da poboación. Ao seren estes intereses opostos e estrictamente antagónicos, a única solución para conseguir este cometido é tumbar o capitalismo, non reformalo, e construir o socialismo. Sen embargo, esto en ningún momento se poderá levar a cabo a través do voto cada catro anos, senon a través da organización consciente do proletariado nas filas do FUP (Fronte Única do Pobo), para copar as institucións burguesas dunha vez por todas e imponela dictadura da clase obreira.

 

Viva a loita da clase obreira!

Polo socialismo!

Camarada, engrosa as filas do PCOE!

 

Secretaría de Axitación e Propaganda do Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Galiza

 

¿Qué ocurre con la sanidad en Galicia?

 

Desde el último comunicado que hemos sacado desde el PCOE en Galicia, han venido sucediéndose una serie de acontecimientos en la sanidad gallega que, como es natural y no podía ser de otra manera en el capitalismo, afectan directamente y de forma negativa al pueblo trabajador. Hasta el día de hoy podemos comprobar cómo estas agresiones burguesas se dan en cualquier área del sector laboral, lo cual no es de extrañar pues en el capitalismo no hay un sólo rincón donde no exista la lucha de clases y por ello resulta imprescindible elevar la conciencia de los oprimidos (proletariado y campesinos), pues sólo ellos serán capaces de liberar sus propias cadenas a través de la férrea disciplina del marxismo-leninismo.

Como ya hemos avanzado, en este comunicado nos vamos a centrar en la sanidad gallega. El pasado 11 de Diciembre de 2018, salía en los titulares gallegos la renuncia de 22 jefes de servicio de distintos centros de salud de Vigo. El motivo que dieron de esta renuncia es el de no seguir siendo cómplices de la precariedad y del deterioro de la sanidad gallega, cuya situación es de dominio público, pues como ocurre en el resto del Estado, los contratos de sustitución llegan a ser de dos horas y en numerosas ocasiones las horas extras no pagadas están a la orden del día. Ante esta situación generalizada se están dando diversas huelgas a nivel autonómico, como pueden ser el sector de las ambulancias o el de atención primaria. El gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ante esta situación y la presión de los sindicatos, saca pecho alegando que la sanidad gallega “es una de las mejores de Europa” y su propuesta para solventar la crisis sanitaria es ofertar a los MIR contratos de uno a tres años y retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Nos llama poderosamente la atención cómo se puede alardear de una sanidad ejemplar que ni si quiera es capaz de concebir contratos indefinidos para las nuevas promociones o mantener una edad de jubilación justa, precarizando claramente tanto la situación laboral como el servicio a los enfermos. Esto se plasmó claramente el 6 de agosto, cuando un hombre moría en Urgencias de un hospital de A Estrada (Pontevedra) y otros dos pacientes en Urgencias en Santiago de Compostela.

Paradójicamente, la sanidad que propone el PP es el asesinato despiadado de la clase trabajadora. Y decimos asesinato refiriéndonos a su significado literal, puesto que tanto trabajadores de la Sanidad como asociaciones de pacientes han denunciado el conocimiento de la Xunta de Galicia sobre la falta de personal sanitario en los hospitales y la falta de uso de recursos de los mismos. Por desgracia, dentro de las corrientes políticas del sistema no existe ninguna alternativa real, puesto que la mal llamada “izquierda” nacionalista y no nacionalista que en Galicia toma forma de BNG y En Marea (coalición de, principalmente, Podemos y Esquerda Unida) respectivamente, no son más que dos formaciones de sinvergüenzas que no dudan en aliarse con el criminal PSOE, justificándolo con la falsa dicotomía de “hay que parar al PP” para desviar a la clase trabajadora gallega de su cometido histórico: la sustitución del capitalismo por un nuevo sistema más democrático y justo, el socialismo, dirigido y gestionado por quienes lo crean todo, el proletariado. Aliarse con el PSOE es aliarse con el partido que más ha destruido los derechos de los trabajadores exactamente con la misma táctica que el neo-oportunismo utiliza ahora: la dicotomía Liberalismo – Socialdemocracia.

Atacar a la gestión del PP como una causa y no como una consecuencia del capitalismo moribundo en el que estamos viviendo es fortalecer, precisamente, la degeneración del mismo. Así es que, por ejemplo, el Tribunal de Xustiza de Galiza ve compatible que un médico de la sanidad pública trabaje también en la privada. Lejos ya de las implicaciones de precariedad que supone estar trabajando en “una de las mejores sanidades de Europa” y en la sanidad privada, es evidente que esto es una clara estrategia del sistema capitalista capitaneado por la superestructura burguesa y su clase política para, progresivamente, ir diluyendo el derecho universal de la sanidad hasta que no quede más que el recuerdo. Esto es así porque los trabajadores, como bien dedujeron Marx y Engels, venden su fuerza de trabajo como mercancía, lo cual les obliga, ante la oferta laboral precaria de la sanidad pública, a la búsqueda de unas mejores condiciones en los sectores más afines y en desarrollo, puesto que trabajar es el único modo que tiene la clase obrera para sobrevivir. De esta forma, con las políticas terroristas de trabajo de la Xunta de Galicia y del Estado Español, se fortalece poco a poco el sector privado en detrimento del sector público.

El PCOE lo tiene claro: la única sanidad que debe existir en este mundo es aquella que no busca el beneficio económico, sino el beneficio social de la población. Al ser estos intereses opuestos y estrictamente antagónicos, la única solución para conseguir este cometido es tumbar el capitalismo, no reformarlo, y construir el socialismo. Sin embargo, esto en ningún momento se podrá llevar a cabo a través del voto cada cuatro años, sino a través de la organización consciente del proletariado en las filas del FUP (Frente Único del Pueblo), para copar las instituciones burguesas de una vez por todas e imponer la dictadura de la clase obrera.

 

¡Viva la lucha de la clase obrera!

¡Por el socialismo!

¡Camarada, engrosa las filas del PCOE!

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Galicia

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *