Solidaridade cos traballadores de Brico Depot

Brico Depot

O pasado 21 de novembro a multinacional británica Kingfisher anunciou o peche das 27 tendas Brico Depot que ten repartidas por todo o Estado Español. Se a medida faise efectiva, máis de 1700 traballadores quedarán na rúa.

As explicacións dadas pola multinacional foron que “A saída do mercado español permitiranos aplicar a nosa estratexia con maior enfoque e eficacia nos nosos mercados principais, onde contamos ou podemos alcanzar unha posición de liderazgo”. Ademais, nos resultados do terceiro trimestre do exercicio, a compañía acumulou un descenso de vendas do 0,4%.

A compañía presume de ter os prezos baixos.os prezos son baixos, pero ocultan que se esto acontece, é porque os salarios son aínda máis baixos. Aparte, os traballadores da multinacional denuncian a situación de precariedade que padecen: fan máis horas das expostas no contrato, apenas teñen tempo de descanso e mesmo nalgunhas tendas chégaselles a cronometrar o tempo que pasan no baño.

Vemos de novo como á burguesía non lle importa nin o máis mínimo os seus traballadores e só lle importa as súas ganancias, explotalos, deixalos en situacións moi precarias e, cando estos non lles reportan tanto beneficio, deixalos na rúa, a eles e ás súas familias.

Estamos a ver o silencio dos medios de comunicación con respecto a este tema, e tamén dos oportunistas que só se preocupan polos traballadores cando poden obter un beneficio.

Os sindicatos amarelos, servos do capital, non convocaron ningunha folga, nin sequera unha movilización contra o peche da empresa. Nos témolo claro, non podemos asegurar os nosos postos de traballo nin o noso futuro no sistema capitalista, un sistema criminal no que a burguesía explota aos traballadores e os precariza, e cando esta non recibe un beneficio económico tan grande como se esperaba, despídeos e os deixa na miseria.

Desde o PCOE solidarizámonos cos traballadores de Brico Depot, e facemos un chamamento a tódolos traballadores a organizarse no PCOE e engrosar as filas dos sindicatos que son membros da FSM, como na Coordinadora Sindical de Clase, para rematar coa explotación do home polo home.

Por un traballo e unhas condicións laborais dignas!

Camarada, engrosa as filas do PCOE!

Polo socialismo!

Solidaridad con los trabajadores de Brico Depot

El pasado 21 de noviembre, la multinacional británica Kingfisher anunció el cierre de las 27 tiendas Brico Depot que tiene repartidas por todo el Estado Español. Si la medida se hace efectiva, más de 1700 trabajadores se quedarán en la calle.

Las explicaciones dadas por la multinacional han sido que “la salida del mercado español nos permitirá aplicar nuestra estrategia con mayor enfoque y eficacia en nuestros mercados principales, donde contamos o podemos alcanzar una posición de liderazgo”. Además, en los resultados del tercer trimestre del ejercicio, la compañía acumuló un descenso de ventas del 0,4%.

La compañía presume de tener los precios bajos, pero ocultan que, si esto ocurre, es porque los salarios son aún más bajos. Aparte, los trabajadores de la multinacional denuncian la situación de precariedad que padecen: hacen más horas de las expuestas en el contrato, apenas tienen tiempo de descanso e incluso en algunas tiendas se les llega a cronometrar el tiempo que pasan en el baño.

Vemos de nuevo cómo a la burguesía no le importan ni lo más mínimo sus trabajadores y sólo le importan sus ganancias, explotarlos, dejarlos en situaciones muy precarias y cuando estos no les reportan tanto beneficio, dejarlos en la calle, a ellos y a sus familias.

Estamos viendo el silencio de los medios de comunicación con respecto a este tema, y también de los oportunistas, que sólo se preocupan por los trabajadores cuando pueden obtener un beneficio.

Los sindicatos amarillos, siervos del capital, no han convocado ninguna huelga, ni siquiera una movilización contra el cierre de la empresa.

Nosotros lo tenemos claro, no podemos asegurar nuestros puestos de trabajo ni nuestro futuro en el sistema capitalista, un sistema criminal en el que la burguesía explota a los trabajadores y los precariza, y cuando esta no recibe un beneficio económico tan grande como el esperado, los despide y deja en la miseria.

Desde el PCOE nos solidarizamos con los trabajadores de Brico Depot, y hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a organizarse en el PCOE y engrosar las filas de los sindicatos miembros de la FSM como la Coordinadora Sindical de Clase, para acabar con la explotación del hombre por el hombre.

¡Por un trabajo y unas condiciones laborales dignas!

¡Camarada, engrosa las filas del PCOE!

¡Por el socialismo!

Célula Aurora de Coruña del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *